Naszą misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Misja ZHP

W kształtowaniu charakteru młodych ludzi oraz wspieraniu ich we wszechstronnym rozwoju dużą rolę odgrywa stosowanie przez instruktora metody harcerskiej. Głównymi elementami tej metody są:

  • Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie,
  • System małych grup,
  • Uczenie przez działanie,
  • Stale doskonalony i stymulujący program.

Każdy z powyższych elementów tworzy harcerstwo, a bez choćby jednego pozostałe nie funkcjonują poprawnie. Więcej informacji o harcerskiej metodzie wychowawczej znajduje się w dokumencie Podstawy Wychowawcze ZHP.

 

W celu wsparcia metodycznego komend hufców, namiestnictw, kadry pracującej z drużynowymi oraz drużynowych w chorągwi działają następujące zespoły:

REFERAT ZUCHOWY

Zuchy to członkowie ZHP w wieku 6-10 lat. Charakterystyczną formą aktywności zuchów jest zabawa w kogoś lub w coś – realizowana zespołowo przez zdobywane sprawności oraz podczas zbiórek pojedynczych gromad zuchowych. Animatorem zabawy jest wódz zuchowy – drużynowa/drużynowy. Zuchy pracują w tzw. szóstkach. Zadaniem referatu jest wspieranie namiestników, namiestnictw, kadry hufca oraz drużynowych zuchowych. Referat organizuje coroczny Zlot Wielkopolskich Zuchów, kurs drużynowych zuchowych oraz warsztaty doskonalące.

zuch_maly

www.zuchy.zhp.wlkp.pl
phm. Ewa NOWICKA
@ zuchy@zhp.wlkp.pl

REFERAT HARCERSKI

Harcerki i harcerze – członkowie ZHP w wieku 10-13 lat. Charakterystyczną formą aktywności harcerek i harcerzy jest gra, rozumiana jako działanie zespołowe w zastępach i towarzyszące temu współzawodnictwo. Zadaniem referatu jest wspieranie namiestników, namiestnictw, kadry hufca oraz drużynowych zuchowych. Referat organizuje kurs drużynowych zuchowych oraz warsztaty doskonalące.

harcerz_maly

www.harcerze.zhp.wlkp.pl
phm. Bartosz WILCZEK
@ harcerze@zhp.wlkp.pl

REFERAT STARSZOHARCERSKI

Harcerki starsze i harcerze starsi – członkowie ZHP w wieku 13-16 lat. Charakterystyczna formą aktywności harcerek i harcerzy starszych jest poszukiwanie autorytetów, obszarów zainteresowań oraz własnego uzasadnienia dla istniejącego porządku rzeczy. O programie działania drużyny starszoharcerskiej decyduje rada drużyny. Zadaniem referatu jest wspieranie namiestników, namiestnictw, kadry hufca oraz drużynowych zuchowych. Referat organizuje coroczny Hike Smart, kurs drużynowych zuchowych oraz warsztaty doskonalące.

harcerzsstarsi_maly

www.hs.zhp.wlkp.pl
p.o. phm. Weronika GILSKA
@ hs@zhp.wlkp.pl

REFERAT WĘDROWNICZY

Wędrowniczki i wędrownicy – członkowie ZHP w wieku 16-21 lat. Charakterystyczną formą aktywności wędrowników jest służba realizowana głównie na zewnątrz organizacji oraz wędrówka. Zadania realizowane indywidualnie lub zespołowo mają charakter wyczynu. W działalności ważne miejsce zajmują specjalności i specjalizacje, pozwalające na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. O programie pracy drużyny i podejmowanych zadaniach decyduje cała drużyna.

wedrownicy_maly

www.referat.zhp.wlkp.pl
p.o. phm. Agata PRUSS
@ referat@zhp.wlkp.pl

REFERAT NIEPRZETARTEGO SZLAKU

„Nieprzetarty Szlak” to kryptonim działalności harcerskiej wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, przebywającej w zakładach leczniczych oraz wychowawczych. Zuchy i harcerze „NS” są pełnoprawnymi członkami ZHP – noszą takie same mundury, zdobywają sprawności i stopnie, realizują ten sam program, co członkowie działający w innych jednostkach. Zadaniem referatu jest wspieranie drużynowych „NS”, organizacja rajdów i zlotów oraz warsztatów dla instruktorów.

logo-nieprzetarty-szlak

www.ns.zhp.wlkp.pl
hm. Lidia GÓRALSKA
@ ns@zhp.wlkp.pl
601-075-876, (61) 879-16-41

SZKOŁA INSTRUKTORSKA 'SZKOŁA WODZÓW'

Szkoła Instruktorska Chorągwi pełni rolę Chorągwianego Zespołu Kadry Kształcącej. Celem działania Szkoły jest kształcenie kadry dla hufców, wspieranie kształcenia instruktorów z innych chorągwi, wspieranie Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP w kształceniu kadry i rozwoju myśli kształceniowej.

logo_szkola_wodzow

www.zkk.zhp.wlkp.pl
hm. Natalia BOROWSKA
@ zkk@zhp.wlkp.pl

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Komisja Stopni Instruktorskich Chorągwi Wielkopolskiej ZHP realizuje zadania określone w pkt. VI ust. 27 oraz ust. 58 – 66 Uchwały RN nr 43/XXXVIII z 02.10.2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich, a w szczególności:

 • przedstawia Komendantowi Chorągwi Wielkopolskiej ZHP opinię w sprawie o nadanie lub przedłużenie uprawnień do prowadzenia prób podharcmistrzowskich przez KSI hufców,
 • na bieżąco monitoruje i wspiera pracę KSI hufców przez:
  • upowszechnianie materiałów wypracowanych w trakcie realizacji prób na stopnie,
  • organizację kształcenia dla członków KSI hufców,
 • prowadzi próby na stopnie przewodniczki/przewodnika i podharmistrzyni/podharcmistrza oraz próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza po nadaniu uprawnień przez Naczelnika ZHP. Próby instruktorskie są prowadzone dla osób z przydziałem służbowym do jednostek Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, próby komendantów hufców oraz próby, o których mowa w punktach 33, 34 i 39 Uchwały RN nr 43/XXXVIII z 02.10.2016 r. w sprawie systemu stopni instruktorskich.
 • prowadzi pracę z opiekunami prób na stopnie instruktorskie.

W zakresie powierzonych jej zadań KSI Chorągwi Wielkopolskiej ZHP współpracuje z innymi zespołami Chorągwi.

Skład Komisji Stopni Instruktorskich

hm. Beata TYLEWSKA-NOWAK – przewodnicząca
hm. Lidia Kurzawa-Pabin – z-czyni przewodniczącej
hm. Małgorzata Marcinkowska
hm. Beata Owczarzak
hm. Dorota Schwarz-Wolska – sekretarz
hm. Aleksandra Tomkowiak
hm. Małgorzata Łuszczek-Pawełczak
hm. Andrzej Surdyk


www.ksi.zhp.wlkp.pl

@ ksi@zhp.wlkp.pl

Na poziomie chorągwi działają również inne zespoły i instruktorzy.

ZESPÓŁ WYCHOWANIA DUCHOWEGO
Wychowanie duchowe jest głęboko zakorzenione w metodzie pracy ZHP. Nie może być stosowane tylko od święta, w czasie pielgrzymek czy przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju. Jest to integralna część działań organizacji. Opiera się nie tyle na nauczaniu religii, ile kształtowaniu postawy wobec innego człowieka i wobec świata. Postawy odznaczającej się tolerancją i otwartością, poszanowaniem prawa innych do wolności i do własnego zdania, dążeniem do pokoju.

zwd

phm. Małgorzata CHMIELARZ
@ malgorzata.chmielarz@zhp.net.pl

KAPELAN

Celem służby rzymskokatolickiego Kapelana Chorągwi jest sprawowanie posługi religijnej na rzecz członków ZHP, działanie na rzecz ich rozwoju duchowego i religijnego, współudział w ich wychowaniu do odpowiedzialności i społecznej dojrzałości, w poszanowaniu godności człowieka. Kapelan buduje i organizuje współpracę pomiędzy Komendą Chorągwi i odpowiednią władzą kościelną.

zwd

ks. pwd. Artur WOJCZYŃSKI
@ kapelan@zhp.wlkp.pl

INSPEKTORAT RATOWNICZY

Celami działania Inspektoratu jest propagowanie i unifikacja wiedzy oraz umiejętności harcerzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Harcerze na kursach biorą udział w wielu pozoracjach wypadków, a co za tym idzie nabierają pewnych koniecznych nawyków i uczą się wielu technik postępowania. Poznają także tajniki prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

irm

www.irm.zhp.wlkp.pl
pwd. Robert CHUDY
@ irm@zhp.wlkp.pl

WSPÓLNOTA DRUŻYN GRUNWALDZKICH

Przedstawicielstwo „Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich” na Chorągiew Wielkopolską jest reprezentacją ogólnopolskiego ruchu programowo-metodycznego. Celem ruchu jest integrowanie jednostek harcerskich oraz osób indywidualnych, którym bliskie są idee grunwaldzkie, upowszechnianie idei i wiedzy o Grunwaldzie – miejscu wielkiej bitwy z 1410 r. – oraz prowadzenie współzawodnictwa o Tytuł i „Odznakę Grunwaldzką”.

wdg

Przedstawiciel: hm. Krzysztof CHODZIAK
@ krzysztof.chodziak@zhp.net.pl

HARCERSKI KRĄG AKADEMICKI SKIPP

Harcerski Krąg Akademicki „SKIPP” działający przy Chorągwi Wielkopolskiej zrzesza instruktorów i wędrowników poznańskich uczelni. Kultywuje tradycję akademicką zapoczątkowaną w 1967 r. Corocznie organizuje ogólnopolski zlot akademików SKIPPER.

phm. Dominika OSUCH
@ hka.skipp@zhp.net.pl
FB HKA SKIPP

 

zbiórki: poniedziałek, od godz. 20:00
Politechnika Poznańska – Dom Studencki nr 1
ul. Jana Pawła II 26
60-965 Poznań

PEŁNOMOCNIK ZAGRANICZNY

Pełnomocnik odpowiada za całość spraw zagranicznych Chorągwi. Gromadzi informacji o współpracy zagranicznej, prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową na temat światowych organizacji skautów i przewodniczek. Wyznacza lub akceptuje organizatorów konkretnych przedsięwzięć, zatwierdza program i finanse przedsięwzięć, udziela pomocy i nadzoruje organizatorów w trakcie realizacji zadań, współpracuje z komisarzami zagranicznymi ZHP.

skipp

Pełnomocniczka KCH: phm. Anita WALACHOWSKA
@ anita.walachowska@zhp.net.pl
@ zagranica@zhp.wlkp.pl

INSPEKTORAT ŁĄCZNOŚCI


hm. Zdzisław PAWLAK


@ lacznosc@zhp.wlkp.pl

PILOT DRUŻYN WODNYCH


phm. Daniel LACHOWICZ

696 710 427
@ daniel.lachowicz@zhp.net.pl

WIELKOPOLSKA RADA KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW

Wielkopolska Rada Kręgów Starszyzny Harcerskiej i Seniorów jest reprezentacją starszyzny oraz seniorów – członków ZHP posiadający miano seniora – starszyzny i instruktorów, którzy ukończyli 55 lat i złożyli stosowną deklarację właściwemu komendantowi.

rhks

www.seniorzy.zhp.wlkp.pl
@ seniorzy@zhp.wlkp.pl
605-111-335

Przewodniczący Rady – hm. Paweł NAPIERALSKI
Zastępca Przewodniczącego – hm. Aleksander SEKULSKI
Zastępczyni Przewodncizącego – phm. Barbara KRÓL
Kwatermistrz Rady – hm. Marek URBANOWICZ
Członkowie Rady:
hm. Urszula KOCIKOWSKA
hm. Gabriela JASKULSKA
phm. Walenty KUPCZYK

 

KOMISJA HISTORYCZNA

Zadaniem Komisji jest zbieranie i opracowywania materiałów traktujących o przeszłości ruchu skautowego i harcerskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski. Komisja prowadzi działalność wydawniczą, zachęca do podejmowania prac związanych z dokumentowaniem historii ZHP. Swoją pracę prowadzi w trzech sekcjach: Archiwalno-Bibliograficznej, Wydawniczej i Organizacyjnej. Komisja współpracuje z Muzeum Harcerstwa.

kh

www.historia.zhp.wlkp.pl
@ pawel.napieralski@zhp.net.pl
605-111-335

Przewodniczący Komisji – hm. Paweł NAPIERALSKI
dyżur w Archiwum: piątek, godz. 16.00-18.00,
Komenda Hufca ZHP Poznań-Grunwald, Poznań, ul. Promienista 12, tel. (61) 862-15-42

RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA

Ruch Przyjaciół Harcerstwa jest autonomicznym ruchem społecznym, zrzeszającym osoby fizyczne i prawne deklarujące pomoc harcerstwu. Celem Rady Przyjaciół Harcerstwa Chorągwi Wielkopolskiej jest budowanie pozytywnego wizerunku harcerstwa w społeczeństwie oraz tworzenie przychylnego i życzliwego klimatu dla działań harcerstwa, promowanie harcerskiej idei, dorobku wychowawczego i działalności jednostek organizacyjnych, a także udzielanie im pomocy.

rph

hm. Ryszard WOSIŃSKI

STOWARZYSZENIE SZARE SZEREGI
szsz

Oddział „Wielkopolska” Stowarzyszenia „Szare Szeregi” skupia seniorów harcerstwa, którzy w latach II wojny światowej działali w Szarych Szeregach – konspiracyjnym Związku Harcerstwa Polskiego.

DRUŻYNA REPREZENTACYJNA

Drużyna Reprezentacyjna jest zespołem harcerek i harcerzy starszych, wędrowniczek i wędrowników oraz instruktorek i instruktorów z wielkopolskich hufców, reprezentującym Chorągiew Wielkopolską w trakcie uroczystości państwowych, samorządowych i kościelnych. Niejednokrotnie Drużyna Reprezentacyjna Chorągwi występuje jako Drużyna Reprezentacyjna ZHP – reprezentując cały Związek, w tym również za granicą.

dr

phm. Marek ORŁOWSKI
531 399 487
@ marek.orlowski@zhp.net.pl

 


Patron Chorągwi Od 1968 roku patronem Chorągwi Wielkopolskiej ZHP są Powstańcy Wielkopolscy 1918-19. Powstanie w Wielkopolsce wybuchło 27 grudnia 1918 r., w reakcji na demonstracje Niemców sprzeciwiających się wizycie w Poznaniu Ignacego J. Paderewskiego. Powstańcy w krótkim czasie opanowali całą Wielkopolskę z wyjątkiem północnych i południowo-wschodnich jej obrzeży. Powstanie zakończyło się 16 lutego 1919 r. rozejmem w Trewirze, który rozszerzał na front powstańczy zasady rozejmu kończącego I wojnę światową z 11 listopada 1918. Było to jedno z trzech, obok powstania wielkopolskiego 1806 roku oraz powstania śląskiego, zwycięskich powstań w dziejach Polski.

 


Odznaczenia Chorągwi Wielkopolskiej ZHP „Harcerska Służba Wielkopolsce” – Odznaka Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, której celem jest kształtowanie patriotycznych i obywatelskich postaw harcerek i harcerzy. Odznaka Honorowa „Harcerska Służba Wielkopolsce” – najwyższe wyróżnienie Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zasady odznaczeń znajdują się w dziale DOKUMENTY w zakładce WYRÓŻNIENIA.


21
Na terenie Wielkopolski działa również Ruch Programowo-Metodyczny „21”. Kontakt: ZHPrpm21@gmail.com.