Kadra Związku Harcerstwa Polskiego to instruktorzy, a w szczególności drużynowi działający na rzecz wychowania dzieci i młodzieży. Na dzień 31.10.2014 w Chorągwi Wielkopolskiej było ich aż 2633!szkola_wodzow

Na poziomie chorągwianym wspierani są oni poprzez referaty metodyczne oraz Szkołę Instruktorską realizującą kursy i warsztaty. Terminarz szkoleń i inne informacje dostępne są na stronie www.zkk.zhp.wlkp.pl. Rozwój instruktorski wspierają Komisje Stopni Instruktorskich (strona chorągwianej KSI).

Instruktorami mogą zostać harcerze powyżej 16 roku życia, którzy zrealizowali próbę na stopień przewodnika, a następnie złożyli Zobowiązanie Instruktorskie.

Przyjmuję obowiązki instruktorki / instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadoma / świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę. Powierzonej przez Związek Harcerstwa Polskiego służby nie opuszczę samowolnie.

Dawną kadrę i wychowanków ZHP skupiają Kręgi Seniorów i Starszyzny. Na poziomie chorągwi działa WIELKOPOLSKA RADA KRĘGÓW STARSZYZNY HARCERSKIEJ I SENIORÓW, która jest reprezentacją starszyzny oraz seniorów – członków ZHP posiadający miano seniora – starszyzny i instruktorów, którzy ukończyli 55 lat i złożyli stosowną deklarację właściwemu komendantowi. Więcej informacji znajduje się na stronie www.seniorzy.zhp.wlkp.pl.