Wielkopolskie Podwórka

Projekt: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe; realizowany 1.01.2018–31.12.2019.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, informuje, iż w ramach trwałości Projektu, istnieje możliwość korzystania z usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym – usług wsparcia rodziny, świadczonych w ramach działalności świetlic podwórkowych. Trwałość usług zapewniamy wraz z zapotrzebowaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości korzystania z usług, dostępne są pod nr tel.: 603 644 005, oraz adresem: koordynator.projektu@zhp.wlkp.pl