ZAPYTANIE OFERTOWE 4/2019 NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH

Zapytanie rozstrzygnięto 17.12.2019 – w wyniku procedury oceny dostarczonych ofert, jako Wykonawcę wybrano wykonawcę: Rozwiązania Biurowe R. Krzyżanek, ul. Olszynowa 20, 62-081 Przeźmierowo.

Szczegółowa informacja o wybranym wykonawcy dostępna jest na: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1222044 

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na dostawę materiałów programowych (papierniczych) na potrzeby Projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Zadanie 2. Prowadzenie świetlic podwórkowych, pozycja 11. Materiały programowe.

Oferent jest zobowiązany do procedur zgodnie z ogłoszeniem w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1222044