Informacja Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

W związku z wygaśnięciem mandatu druha hm. Macieja Siwiaka, jako członka Rady Chorągwi oraz członka Rady Naczelnej, Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP rozpoczyna procedurę:

  • wyboru uzupełniającego członka Rady Chorągwi, zgodnie z § 44 ust. 1 Statutu ZHP,
  • wskazania kandydata na członka Rady Naczelnej, zgodnie z § 68 ust. 2 Statutu ZHP.

Wybory do władz ZHP odbywają się z zachowaniem zasady nieograniczonej liczba kandydatów oraz pełnego równouprawnienie kandydatów bez względu na płeć i staż członkowski w ZHP. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) mają instruktorzy, którzy opłacili podstawową składkę członkowską oraz mają zaliczoną służbę instruktorską.

Mając powyższe na uwadze, Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP prosi o zgłaszanie się kandydatów w terminie do czwartku 5 grudnia 2019 roku, poprzez przesłanie na adres przewodniczącego Rady Chorągwi (e-mail: rafal.socha@zhp.net.pl):

  • skanu zgody na kandydowanie podpisanej przez kandydatkę/kandydata, ze wskazaniem jakiej rady zgoda ta dotyczy,
  • informacji na temat dotychczasowej działalności harcerskiej kandydatki/kandydata,
  • informacji o motywacji związanej z kandydowaniem oraz w przypadku Rady Naczelnej wskazanie komisji której kandydatka/kandydat chciałby pracować,
  • potwierdzenia wniesienia składki członkowskiej za III kwartał 2019 roku,
  • rozkazu właściwego komendanta z zaliczeniem służby instruktorskiej za rok harcerski 2018/2019.

Komendantki i komendantów hufców bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji w swoich jednostkach.

hm. Rafał M. Socha

przewodniczący Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP