ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROGRAMOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU:

WIELKOPOLSKIE PODWÓRKA (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00)

 Zapytanie rozstrzygnięto – w wyniku procedury oceny dostarczonych ofert, jako Wykonawcę wybrano: Firmę Handlowo-Usługowa „ANNA” Anna Białobrzycka
Szczegółowa informacja o wybranym wykonawcy dostępna jest na: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1216767

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Poznaniu zaprasza uprawnione jednostki do składania ofert na dostawę materiałów programowych (papierniczo-biurowe i kreatywne) na potrzeby Projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Zadanie 2. Prowadzenie świetlic podwórkowych, pozycja 11. Materiały programowe.

Oferent jest zobowiązany do procedur zgodnie z ogłoszeniem w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/user/publication/edit/1216767