OFERTA PRACY – INSTRUKTOR MUZYKI

Chorągiew Wielkopolska na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) zatrudni Instruktorów muzyki do organizacji i przeprowadzenia ścieżki edukacyjnej (ekspresji twórczej, głównie muzycznej i scenicznej) oraz organizacji wydarzeń artystycznych dla świetlic podwórkowych działających w powiatowych Centrach Wsparcia Świetlic Podwórkowych. Instruktor muzyki współuczestniczyć będzie również jako opiekun grup świetlicowych w wydarzeniach międzyświetlicowych.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe; Zadanie 4. Rozwój kompetencji świadomości i ekspresji kulturalnej, działanie 18. Instruktor muzyki.

Oferent jest zobowiązany do procedur zgodnie z ogłoszeniem w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1207372

 

Rozpoczęcie współpracy przewidziane jest od 1 października 2019 – zakończenie 30 listopada 2019.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenia.

Zakres obowiązków – 24 godz. (1 godz. = 60 min.) na jedną świetlicę. W zadaniu uczestniczą 22 świetlice, zlokalizowane w województwie wielkopolskim w powiatach: leszczyńskim, wolsztyńskim i wrzesińskim.

Wymagania: wykształcenie kierunkowe i/lub doświadczenie w zakresie edukacji artystycznej, muzycznej, scenicznej, potwierdzone stosownym dokumentem.

Termin składania ofert: do dnia: 30.09.2019 r. do godz. 15:00.

Dane kontaktowe w sprawie ogłoszenia: tel. 61 852 48 74, adres e-mail: sekretariat@zhp.wlkp.pl.

Propozycja zawarcia umowy wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i/lub doświadczenie zawodowe, powinna być złożona pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście – decyduje data wpływu.

W formie pisemnej, listownie (pocztą tradycyjną lub kurierem) lub osobiście do siedziby: Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań (pok. 340, 3 piętro) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Instruktor muzyki”;

Na adres e-mail: sekretariat@zhp.wlkp.pl, w tytule wiadomości należy wpisać: „Instruktor muzyki”.

Datą złożenia propozycji jest dzień i godzina wpływu dokumentacji.

Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku rekrutacji możemy żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zatrudnienia oraz złożenie oświadczeń w programowym zakresie.

Projekt: Wielkopolskie Podwórka

Nr Umowy: RPWP.07.02.02-30-0006/17-00

Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska

Święty Marcin 80/82, 61–809 Poznań