Rozstrzygnięcie zapytań ofertowych

21 stycznia 2019 rozstrzygnięto zapytania ofertowe: 3/2018 i 4/2018

1). 18.01.2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach:

Zapytania ofertowego 4/2018, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedur określonych dla zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dotyczącego dostawy materiałów programowych (akcesoria harcerskie) – na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Zadanie 2. Prowadzenie świetlic podwórkowych, pozycja 11. Materiały programowe.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Woda Góry Las, z siedzibą mieszczącą się pod adresem: ul Strzelecka 13, 61-845 Poznań.

Wartość brutto oferty: 79 867,00 PLN;

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena: 100.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157127 

 

2). 21.01.2019 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia w ramach:

Zapytania ofertowego 3/2018, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie procedur określonych dla zasady konkurencyjności poza ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.) dotyczącego dostawy materiałów programowych (papierniczo-biurowe) – na potrzeby projektu: Wielkopolskie Podwórka (RPWP.07.02.02-30-0006/17-00) dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe – Zadanie 2. Prowadzenie świetlic podwórkowych, pozycja 11. Materiały programowe.

W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy: Rozwiązania Biurowe R. Krzyżanek, mieszczącą się pod adresem: ul.

Olszynowa 20, 62-081 Przeźmierowo;

Wartość brutto oferty: 123 621,86 zł;

Ilość przyznanych punktów w kryterium cena:  80;

Ilość przyznanych punktów w kryterium jakość: 20;

Suma punktów: 100.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157059