IX zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

W sobotę 2 grudnia 2017 roku, na dziewiątym zebraniu w tej kadencji, spotkała się Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zebranie odbyło się w Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

W zebraniu uczestniczyli członkowie rady: hm. Beata Tylewska-Nowak, hm. Beata Owczarzak, hm. Marian Derda, hm. Przemysław Nitschke, hm. Tomasz Rybarczyk oraz hm. Maciej Siwiak. Obecny był również Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński oraz zastępcy Komendanta: hm. Karolina Wachowiak, hm. Wieńczysław Celer i hm. Janusz Wolski. Zebranie prowadził przewodniczący rady hm. Rafał M. Socha.

 

Najważniejszym punktem porządku obrad była rozmowa o pracy z kadrą w chorągwi, programie chorągwi i działalności referatów programowo-metodycznych, a także o wychowaniu duchowym i religijnym. W tej części udział wzięli zaproszeni gości: hm. Natalia Borowska – komendantka Szkoły Instruktorskiej „Szkoła Wodzów” i hm. Zbigniew Nowak – instruktor szkoły, hm. Włodzimierz Michalak – przewodniczący Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, pwd. Przemysław Bączyk z Referatu Harcerskiego, hm. Agnieszka Pawlak – kierowniczka Referatu Starszoharcerskiego, phm. Piotr Paterek z Referatu Wędrowniczego, członek rady hm. Maciej Siwiak – kierownik Referatu Specjalności oraz pwd. Beata Cieszyńska – przewodnicząca Zespołu Wychowania Duchowego. Instruktorzy mieli możliwość zaprezentowania pracy referatów i zespołów. W dyskusji podejmowano różne kwestie z zakresu współpracy z namiestnictwami w hufcach, z odpowiednimi wydziałami w Głównej Kwaterze ZHP oraz współdziałania z Komendą Chorągwi. Należy podkreślić szeroką ofertę programową, metodyczną i kształceniową przedstawioną przez referaty i zespoły oraz podejmowanie przez nie licznych działań. W konkluzji zasygnalizowano konieczność częstszych spotkań szefów wszystkich zespołów z Komendą Chorągwi oraz odnoszenie się w planach pracy do strategii rozwoju, tak Związku, jaki i chorągwi.

 

W dalszej kolejności Rada Chorągwi omówiła realizację „Programu rozwoju Chorągwi” po trzech latach od zjazdu. Podkreślono, że część zaplanowanych zadań – szczególnie w zakresie opracowania nowych dokumentów i wskaźników – nie przystaje do obecnej rzeczywistości i bieżących potrzeb chorągwi oraz wiązałaby się z koniecznością wytworzenia przez hufce kolejnych opracowań analitycznych. Podkreślono, że w opinii tak Komendy, jak i Rady Chorągwi, efektywność takich działań dla pracy wychowawczej byłaby minimalna. Omówiono również wstępnie realizację „Planu operacyjnego – kierunków pracy chorągwi” oraz planu pracy chorągwi na rok 2017.

 

Komendant Chorągwi zapoznał także obecnych z informacją na temat przebiegu zjazdów sprawozdawczych hufców oraz o przygotowaniach do XL Zjazdu ZHP. Następnie rada rozpatrzyła wniosek Hufca Koło o udzielenie ulg w odniesieniu do podstawowych składek członkowskich na rok 2018. Na zakończenie ustalono, że kolejne X zebranie Rady Chorągwi odbędzie się 20 stycznia 2018 roku.

 

  1. Rafał M. Socha

przewodniczący Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP