VI zebranie rady chorągwi

W sobotę 10 grudnia 2016 roku, na szóstym zebraniu w tej kadencji, spotkała się Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. Zebranie, które miało charakter roboczy, odbyło się w Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Tradycyjnie członkowie rady wymienili się informacjami na temat bieżącej działalności od ostatniego zebrania rady oraz zapoznali z pisemną informacją hm. Marka Jasianka o działaniach Rady Naczelnej ZHP.

 

Następnie omówiono nowe zasady finansowania władz ZHP, jak również zasady ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także udzielania ulg i zwolnień w tym zakresie. Wraz ze Skarbnikiem Chorągwi hm. Wieńczysławem Celerem przedyskutowano procedurę, która pozwoli na ustalenie wysokości składki członkowskiej, obowiązującej członków chorągwi od października 2017 roku. Zgodnie z nowymi regulacjami, zadaniem rady chorągwi będzie określenie – na wniosek komendy chorągwi – proponowanej wysokość i sposobu podziału składki należnej chorągwi, hufcom i podstawowym jednostkom organizacyjnym. Wniosek taki musi zostać uprzednio poddany konsultacji z komendantami hufców oraz zaopiniowany przez komisję rewizyjną chorągwi. Wysokość składki, oddzielnie dla każdej chorągwi, zatwierdzać będzie Rada Naczelna ZHP.

 

W dalszej kolejności rada dokonała wstępnej oceny realizacji planu operacyjnego chorągwi na rok 2016 oraz ustaliła swoje propozycje do planu na kolejny rok. Prace w tym zakresie będą kontynuowane przez członków rady do końca stycznia 2017 roku. Po dwóch latach od Zjazdu Chorągwi przystąpiono również do oceny realizacji Programu rozwoju oraz pozostałych uchwał zjazdowych. Zaplanowano, że opinia rady w tym zakresie zostanie przyjęta na kolejnym zebraniu, które odbędzie się 25 lutego 2017 roku.

hm. Rafał M. Socha

przewodniczący Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP