III Zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

W dniu 20 czerwca 2015 r. w Collegium Historicum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obradowało pod przewodnictwem hm. Rafała M. Sochy III zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. W zebraniu, prócz członków Rady, uczestniczyli: Komendant Chorągwi hm. Tomasz Kujaczyński wraz z członami komendy, hm. Grażyna Orpińska – sekretarz Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz hm. Grzegorz Owczarzak – przewodniczący Sądu Harcerskiego Chorągwi.

Zebranie rozpoczęła wymiana informacji pomiędzy władzami chorągwi na temat ich bieżącej działalności od II zebrania Rady oraz informacja hm. Marka Jasianka o działaniach Rady Naczelnej ZHP.

Następnie członkowie Rady zostali poinformowani o aktualnym stanie sprawy Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem – Strzeszyn”. Temat ten otworzył dyskusję, w trakcie której omówiono również inne kwestie związane ze szczeblem centralnym organizacji, które budzą głębokie zaniepokojenie. Po zakończeniu dyskusji Rada podjęła uchwałę nr 8/III – stanowisko w sprawie kontrowersyjnych działań Głównej Kwatery ZHP. W dokumencie czytamy:

1. Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jest zbulwersowana decyzją Głównej Kwatery ZHP związaną z rezygnacją z członkostwa Związku Harcerstwa Polskiego (Chorągwi Poznańskiej ZHP jako członka-założyciela) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem – Strzeszyn” z siedzibą w Poznaniu, bez jakiegokolwiek kontaktu w tej sprawie z władzami Chorągwi Wielkopolskiej ZHP. W opinii Rady czynność taka sprawia wrażenie działania na szkodę organizacji. Ponadto wątpliwość etyczną i prawno-skarbową budzi przyjęcie przez Główną Kwaterę ZHP, po rezygnacji z członkostwa w spółdzielni, darowizny od tejże spółdzielni. Mając to na względzie, Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wzywa Centralną Komisję Rewizyjną ZHP do stwierdzenia nieważności decyzji związanej z rezygnacją z członkostwa ZHP w Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem – Strzeszyn”.

2. Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wyraża zaniepokojenie obowiązującymi od kilku lat standardami, dotyczącymi zatrudnienia/pełnienia funkcji związanych z zarządzaniem majątkiem ZHP w fundacjach, których fundatorem jest ZHP, m.in.:
1) pełnieniem funkcji prezesa zarządu Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego przez prominentnego instruktora innej organizacji harcerskiej,
2) łączeniem funkcji wiceprzewodniczącego ZHP i funkcji prezesa Fundacji Harcerstwa Polskiego Schronisko Głodówka,
3) łączeniem funkcji zastępcy Naczelnika ZHP i funkcji prezesa Fundacji Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego.
Pomimo, że sytuacje te nie naruszają wprost Statutu ZHP, są jednak wątpliwe ze względu na powstałe zależności i mogą mieć negatywny wpływ na zarządzanie majątkiem organizacji, jak również na funkcjonowanie poszczególnych osób we władzach naczelnych ZHP.

3. Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP jest zbulwersowana działaniami lub zaniechaniami Głównej Kwatery ZHP, które doprowadziły do sytuacji związanej z prawdopodobną utratą prawa własności ZHP do nieruchomości położonej przy al. Jana Pawła II 5 w Gdyni (Centrum Wychowania Morskiego ZHP). Rada zwraca się do Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP o dogłębne zbadanie sprawy i opublikowanie w tej kwestii kompleksowego raportu.

4. W związku z nieudzieleniem przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP absolutorium za rok 2014 dwóm członkom Głównej Kwatery ZHP, w tym zastępcy Naczelnika ZHP, Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zwraca się do Przewodniczącego ZHP o zwołanie zebrania Rady Naczelnej ZHP w celu podjęcia decyzji w sprawie wygaśnięcia mandatów powyższym członkom Głównej Kwatery. Pełnienie funkcji w zarządzie stowarzyszenia przez osoby, których praca została negatywnie oceniona mocno obniża standardy organizacji wychowawczej, jaką jest ZHP. Jednocześnie Rada Chorągwi stoi na stanowisku, że osoby takie nie powinny być zatrudnione w ZHP ani delegowane przez ZHP do fundacji, których fundatorem jest Związek.

5. Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP z niepokojem dostrzega pojawiające się w ZHP, w tym w naszej chorągwi, przypadki organizowania wypoczynku letniego i zimowego, którego uczestnikami są członkowie ZHP (konkretnych drużyn, szczepów, hufców), poza strukturami naszej organizacji. Rada zauważa jednak, że proceder ten jest m.in. pokłosiem przenoszenia przez Główną Kwaterę ZHP, jak również niektóre chorągwie, działalności do innych podmiotów, w tym przede wszystkim do fundacji.

Zebranie Rady zakończył punkt dotyczący zagadnień związanych z gospodarką i finansami chorągwi. Na szczegółowe pytania członków Rady odpowiadał zastępca komendanta – Skarbnik Chorągwi hm. Wieńczysław Celer. Pytania dotyczyły m.in. działalności transportowej chorągwi; baz i ośrodków; pozyskiwania środków z 1%; otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej; ściągalności składek członkowskich. Omówiona została również sprawa prac nad wprowadzeniem nowego rozwiązania informatycznego do prowadzenia dokumentacji finansowo-gospodarczej w chorągwi oraz pozyskania dla chorągwi środków finansowych z nowej perspektywy funduszy europejskich.

Kolejne zebranie Rady Chorągwi Wielkopolskiej ZHP zaplanowano na koniec 2015 r. Rada zajmie się wtedy współpracą zagraniczna chorągwi i działalność Wielkopolskiego Ośrodka Europejskiej Współpracy Młodzieży, programem chorągwi i działalnością referatów programowo-metodycznych, a także specjalnościami.