PODSTAWOWE INFORMACJEWŁADZEJEDNOSTKI TERENOWEDOKUMENTYBIP.GOV.PL
DANE TELEADRESOWE

NAZWA: ZHP Chorągiew Wielkopolska
ADRES: ul. Święty Marcin 80/82 61-809 Poznań
(Biura ZHP Chorągwi Wielkopolskiej mieszczą się w Centrum Kultury „Zamek” III piętro – sekretariat pok. 340)
GODZINY URZĘDOWANIA: poniedziałek 10.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00
TELEFON: 61 852-48-74
FAX: 61 852-92-32
NIP: 778-144-02-51
REGON: 300429024
KRS: 0000266321
E-MAIL: biuro@zhp.wlkp.pl; wielkopolska@zhp.wlkp.pl
WWW: www.zhp.wlkp.pl
KONTO BANKOWE: BZ WBK 3 o/Poznań 65 1090 1359 0000 0000 3501 8235

STATUT ZHP
Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

jest zarządem Chorągwi jako jednostki terenowej ZHP posiadającej osobowość prawną. Pracą Komendy oraz bieżącą działalnością Chorągwi kieruje Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wybrana przez Zjazd Chorągwi w dniu 8 listopada 2014 r. na kadencję lat 2014-2018.

hm. Tomasz KUJACZYŃSKI – Komendant Chorągwi.
hm. Karolina OKUNIEWSKA – zastępczyni Komendanta
hm. Wieńczysław CELER – zastępca Komendanta i Skarbnik Chorągwi
hm. Janusz WOLSKI – zastępca Komendanta
hm. Maciej SIWIŃSKI – członek Komendy

Kompetencje i organizacja pracy Komendy Chorągwi
1) określa organizację i regulamin pracy Komendy Chorągwi,
2) buduje wspólnotę instruktorską i wspólnotę hufców,
3) przyjmuje plan pracy Chorągwi, w tym plan kształcenia,
4) tworzy warunki do realizacji programu rozwoju Chorągwi,
5) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych Chorągwi oraz ocenia ich działalność,
6) koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie Chorągwi,
7) podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków Komendy,
8) wykonuje zadania określone przez Zjazd ZHP i władze naczelne,
9) podejmuje za zgodą Głównej Kwatery ZHP uchwały o zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Chorągwi,
10) podejmuje uchwały o objęciu akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego
z udziałem Chorągwi lub ustanowieniu fundacji jako fundator,
11) deleguje przedstawicieli do reprezentowania Chorągwi w innych podmiotach gospodarczych, w których Chorągiew ma akcje lub udziały, oraz w fundacjach,
12) powołuje i likwiduje chorągwiane jednostki organizacyjne,
13) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych i gospodarczych utworzonych przez Chorągiew,
14) składa Głównej Kwaterze ZHP, Komisji Rewizyjnej Chorągwi i Radzie Chorągwi sprawozdania merytoryczne i finansowe roczne i za okres kadencji ze swej działalności.

Kompetencje Komendanta Chorągwi
1) kieruje pracą Komendy Chorągwi,
2) kieruje bieżącą działalnością Chorągwi,
3) reprezentuje Chorągiew,
4) wydaje rozkazy,
5) zarządza majątkiem Chorągwi i prowadzi gospodarkę finansową przy pomocy Skarbnika Chorągwi.

Komisja Rewizyjna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

jest organem kontrolnym chorągwi, odpowiedzialnym przed zjazdem chorągwi. Komisja Rewizyjna Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wybrana przez Zjazd Chorągwi w dniu 08 listopada 2014 r.
na kadencję lat 2014-2018:

hm. Stefan JERYNKICZ – przewodniczący
hm. Zygmunt RESZEL – wiceprzewodniczący
hm. Jacek DRZEWIECKI – wiceprzewodniczący
hm. Grażyna ORPIŃSKA – sekretarz
hm. Józef Roman DĘBSKI
hm. Agnieszka GIERŁOWSKA
hm. Michał MACIASZEK
phm. Marzanna RZEPKA
hm. Andrzej PRZYBYŁA
hm. Aleksandra TOMKOWIAK

Kompetencje Komisji rewizyjnej Chorągwi
1) czuwa nad zgodnością działania rady chorągwi, komendanta i komendy chorągwi oraz jednostek organizacyjnych chorągwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
2) sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz chorągwi pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
3) zatwierdza budżet chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe chorągwi za każdy rok,
4) rozpatruje sprawozdania komendy chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi i przedstawia ją wraz z uzasadnieniem radzie chorągwi,
5) ocenia realizację programu rozwoju chorągwi,
6) przedstawia komendzie chorągwi informacje, zalecenia i wnioski,
7) przedstawia zjazdowi chorągwi sprawozdanie ze swej działalności,
8) przedstawia zjazdowi chorągwi ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy chorągwi,
9) wykonuje zadania i kontrole zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP.

Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

jest władzą uchwałodawczą Chorągwi w zakresie określonym przez Statut ZHP. Rada Chorągwi Wielkopolskiej ZHP wybrana przez Zjazd Chorągwi w dniu 08 listopada 2014 r. na kadencję lat 2014-2018:

hm. Rafał M. SOCHA – przewodniczący
hm. Marian DERDA
hm. Wiesława Klimowicz
hm. Marek Jasianek
phm. Tomasz RYBARCZYK
hm. Przemysław Nitschke
hm. Beata Owczarzak
hm. Maciej SIWIAK
hm. Beata TYLEWSKA-NOWAK

Kompetencje i organizacja pracy Rady Chorągwi
1) ocenia realizację uchwał Zjazdu Chorągwi i uchwał własnych,
2) przyjmuje kierunki pracy Chorągwi oraz ocenia ich realizację,
3) ocenia realizację planu pracy Chorągwi, w tym planu kształcenia,
4) zatwierdza budżet Chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, zatwierdza sprawozdanie finansowe Chorągwi za każdy rok,
5) rozpatruje sprawozdania Komendy Chorągwi i podległych jej jednostek samobilansujących, ocenia ich działalność i, na wniosek Komisji Rewizyjnej Chorągwi, podejmuje co roku uchwałę w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków Komendy Chorągwi,
6) decyduje w sprawach członkostwa Chorągwi w organizacjach lokalnych
i regionalnych,
7) decyduje o najważniejszych sprawach Chorągwi.W przypadku nieudzielenia absolutorium co najmniej jednemu z członków Komendy Chorągwi, Rada Chorągwi może zwołać Zjazd nadzwyczajny Chorągwi.

Rada Chorągwi spotyka się co najmniej 3 razy w roku. Zwołuje ją przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona. Radę Chorągwi może zwołać także Komisja Rewizyjna Chorągwi z inicjatywy własnej lub na wniosek 1/3 członków Rady lub 1/3 komend hufców.

W obradach Rady Chorągwi z głosem doradczym uczestniczą członkowie Komendy Chorągwi, przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Chorągwi oraz Sądu Harcerskiego Chorągwi.

 

Sąd Harcerski Chorągwi Wielkopolskiej ZHP

wybrany przez Zjazd Chorągwi w dniu 08 listopada 2014 r. na kadencję lat 2014-2018:

hm. Grzegorz OWCZARZAK – przewodniczący
hm. Anna Maria KULIKOWSKA
hm. Jarosław GRACZYK
hm. Maria LASECKA
hm. Bogdan MADAJCZAK
hm. Jerzy MALICKI
hm. Barbara PASZKIEWICZ
hm. Maria TRZYNA
hm. Franciszek PYZIAK
hm. Dorota SCHWARZ-WOLSKA

Kompetencje Sądu Harcerskiego:

1) Sąd harcerski chorągwi rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez członków władz hufców, instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z przydziałem służbowym do komendy chorągwi i jednostek przez nią powołanych, z wyłączeniem członków władz chorągwi.

2) Sąd harcerski chorągwi jest sądem odwoławczym dla spraw rozpoznawanych: przez sądy harcerskie hufców lub przez sąd harcerski chorągwi, który rozpoznawał w pierwszej instancji sprawy instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie z hufców, które nie wybrały sądów harcerskich, oraz decyzji komendanta chorągwi (komendanta hufca, w którym nie wybrano sądu), w zakresie utraty członkostwa przez instruktorów oraz członków ZHP pełniących funkcje instruktorskie.

Nasze jednostki terenowe to hufce. Zazwyczaj obejmują teren powiatu. W Poznaniu hufiec działa na terenie dzielnic.

Hufiec ZHP Chodzież

ul. Staszica 17 64-800 Chodzież
67 282-95-56
@ chodziez@zhp.pl
www.chodziez.zhp.wlkp.pl
PKO Bank Polski S.A. O/Chodzież 92 1020 3903 0000 1502 0011 0007
Komendantka: hm. Maja POZNAŃSKA

Hufiec ZHP Czerwonak im. Wojska Polskiego

  ul. Stawna 3 62-004 Czerwonak
 795-568-187; 602-655-003 – komendantka
@  czerwonak@zhp.pl; czerwonak@zhp.wlkp.pl
www.czerwonak.zhp.wlkp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 26 1090 1359 0000 0001 1323 6827
  Komendantka: hm. Tatiana KĘDZIORA

Hufiec ZHP Gniezno im. Bolesława Chrobrego

  ul. ks. Prym. Wyszyńskiego 26 62-200 Gniezno
  507-839-501
@   gniezno@zhp.pl; gniezno@zhp.wlkp.pl
  www.gniezno.zhp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 07 1090 1359 0000 0001 1324 1728
  Komendant: hm. Maciej SIWIAK

Hufiec ZHP Jarocin im. Lotnictwa Polskiego

   Plac Festiwalu Muzyki Rockowej 1,  63-200 Jarocin
  608-172-741; 604-059-789 – komendantka
@   jarocin@zhp.pl; jarocin@zhp.wlkp.pl
  www.jarocin.zhp.wlkp.pl
  Bank Spółdzielczy 28 8427 0009 0020 1322 2000 0001
  Komendantka: phm. Kinga Pelec

Hufiec ZHP Kalisz im. ks. hm. Stanisława Piotrowskiego

  ul. Legionów 42 62-800 Kalisz
  62 766-02-91
@  kalisz@zhp.pl; kalisz@zhp.wlkp.pl
www.kalisz.zhp.wlkp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Kalisz 06 1090 1128 0000 0000 1201 5713
  Komendant: hm. Marian Maćkowiak

Hufiec ZHP Kępno im. Wojska Polskiego

  ul. Sienkiewicza 26/33 63-600 Kępno
  62 583-05-21; 608-035-632
@   kepno@zhp.pl; kepno@zhp.wlkp.pl
  www.kepno.zhp.wlkp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Kępno 46 1090 1144 0000 0001 0618 3056
  Komendant: hm. Wiktor GRUSZKA

Hufiec ZHP Koło im. Kazimierza Wielkiego

  ul. Blizna 45 62-600 Koło
  63 272-13-34
@   kolo@zhp.pl; kolo@zhp.wlkp.pl
  www.kolo.zhp.wlkp.pl
  PKO Bank Polski S.A. O/Koło 43 1020 2762 0000 1102 0027 2328
  Komendant: hm. Leonard JAROSZEWSKI

Hufiec ZHP Konin im. Szarych Szeregów

  ul. Harcerska 4 62-510 Konin
  63 243-19-20
@   konin@zhp.pl; konin@zhp.wlkp.pl
  www.konin.zhp.pl; www.konin.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Konin 84 1090 1199 0000 0000 1900 2831
  Komendant: hm. Michał KAŁUŻNY

Hufiec ZHP Kościan im. hm. Floriana Marciniaka

  ul. Bernardyńska 2/25 64-000 Kościan
  65 512-18-21
@   e-mail: koscian@zhp.pl; koscian@zhp.wlkp.pl
  www.koscian.zhp.wlkp.pl
  PKO Bank Polski S.A. 1 O/Kościan 12 1020 4160 0000 2102 0048 9815
  Komendantka: hm. Jolanta KASPRZAK

Hufiec ZHP Koźmin Wielkopolski im. Strajku Szkolnego Dzieci Koźmińskich 1906/07

  ul. Floriańska 21 63-720 Koźmin Wielkopolski
  793-010-166
@  kozmin@zhp.pl; kozmin@zhp.wlkp.pl
www.kozmin.zhp.wlkp.pl
  Bank Spółdzielczy w Jarocinie O/Koźmin Wlkp. 91 8427 0009 0100 0491 2000 0001
  Komendant: phm. Artur MINTA

Hufiec ZHP Kórnik im. Tytusa Hrabiego Działyńskiego

  ul. Poznańska 34a 62-035 Kórnik
  604-488-004
@   kornik@zhp.pl; kornik@zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 66 1090 1359 0000 0000 3501 9575
  Komendantka: hm. Krystyna ANTKOWIAK

Hufiec ZHP Krotoszyn im. Powstańców Wielkopolskich

  ul. Młyńska 2d/4 63-700 Krotoszyn
 62 725-20-87
@  krotoszyn@zhp.pl; krotoszyn@zhp.wlkp.pl
  www.krotoszyn.zhp.wlkp.pl
  Volkswagen Bank Polska S.A. 37 2130 0004 2001 0446 1158 0001
 Komendant: phm. Marcin Szotkiewicz

Hufiec ZHP Leszno im. Żołnierzy Garnizonu Leszczyńskiego

  ul. Sokoła 20 64-100 Leszno
  65 520-49-86
@   leszno@zhp.pl; leszno@zhp.wlkp.pl
  www.leszno.zhp.wlkp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Leszno 13 1090 1245 0000 0000 2400 9755
 Komendant: hm. Rafał MAĆKOWIAK

Hufiec ZHP Nowy Tomyśl im. Emilii Sczanieckiej

  os. Północ 25 64-300 Nowy Tomyśl
  61 442-43-69
@ nowytomysl@zhp.pl; nowytomysl@zhp.wlkp.pl
  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl O/Lwówek 32 9058 0000 0020 0206 1203 0001
 Komendantka: hm. Dorota PIECHOTA

Hufiec ZHP Oborniki Wielkopolskie im. Jana Miękusa

  ul. Piłsudskiego 28 64-600 Oborniki Wielkopolskie
  600-477-550
@   oborniki@zhp.pl; oborniki@zhp.wlkp.pl
  Bank Spółdzielczy w Obornikach 84 9055 0003 0000 0012 6247 0001
 Komendantka: pwd. Natalia Zielińska

Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski im. II Armii Wojska Polskiego

  ul. Staszica 1 63-400 Ostrów Wlkp.
  62 736-55-84
@   ostrowwielkopolski@zhp.pl; ostrow@zhp.wlkp.pl
  www.ostrow.zhp.wlkp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Ostrów Wlkp. 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491
 Komendant: hm. Jerzy Hnatyk

Hufiec ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów

  ul. Młyńska 20 63-520 Grabów nad Prosną
 62 730-53-26
@  ostrzeszow@zhp.pl; grabow@zhp.wlkp.pl; ostrzeszow@zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 80 1090 1173 0000 0001 0433 9004
 Komendant: hm. Jerzy Kowalski

Hufiec ZHP Piła im. Stanisława Staszica

  Al. Niepodległości 22 64-920 Piła
  67 212-49-67
@   pila@zhp.pl; pila@zhp.wlkp.pl
  www.pila.zhp.wlkp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 04 1090 1359 0000 0001 1290 6550
 Komendantka: hm. Grzegorz Rymski

Hufiec ZHP Powiatu Kaliskiego w Opatówku im. Aleksandra Kamińskiego

  ul. Szkolna 5 62-860 Opatówek
  62 761-81-71
@  opatowek@zhp.pl; opatowek@zhp.wlkp.pl
  Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej O/Opatówek 04 8404 0006 2004 0025 8241 0001
 Komendant: hm. Jacek KAMIŃSKI

Hufiec ZHP Poznań-Grunwald im. Zwycięzców Grunwaldu

 ul. Promienista 1260-288 Poznań
  61 862-15-42
@   poznangrunwald@zhp.pl; grunwald@zhp.wlkp.pl
  www.poznangrunwald.zhp.pl; www.grunwald.zhp.wlkp.pl
  Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 16 1090 1359 0000 0000 3501 8244
  Komendant: hm. Paweł Napieralski

Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce im. Stefana Czarnieckiego

 ul. Widna 360-655 Poznań
 61 823-37-31
@   poznanjezyce@zhp.pl; jezyce@zhp.wlkp.pl
www.jezyce.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 05 1090 1359 0000 0000 3501 8248
 Komendant: hm. Lech Lindecki

Hufiec ZHP Poznań – Nowe Miasto im. Bolesława Chrobrego

 os. Jagiellońskie 12 61-227 Poznań
  605-077-457
@  poznannowemiasto@zhp.pl; nowemiasto@zhp.wlkp.pl
  www.nowemiasto.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 80 1090 1359 0000 0000 3501 8256
 Komendant: phm. Tomasz KOPROWSKI

Hufiec ZHP Poznań – Stare Miasto „Piast” im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19

  ul. Za Cytadelą 121 (MDK) 61-663 Poznań
  61 825-06-41
@  poznanstaremiasto@zhp.pl; staremiasto@zhp.wlkp.pl
  www.staremiasto.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 69 1090 1359 0000 0000 3501 8260
 Komendant: hm. Janusz BŁASZCZYK

Hufiec ZHP Poznań-Śródmieście „Siódemka” im. hm. Sylwestra Wietrzykowskiego

  ul. Kassyusza 160-549 Poznań
 796-976-535
@  poznansrodmiescie@zhp.pl; srodmiescie@zhp.wlkp.pl
  www.poznansrodmiescie.zhp.pl; www.srodmiescie.zhp.wlkp.pl

 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 15 1090 1359 0000 0000 3502 0008
hm. Monika Jurecka

Hufiec ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza

 ul. Kosińskiego 9 61-519 Poznań
 61 834-23-07
@   poznanwilda@zhp.pl; wilda@zhp.wlkp.pl
  www.poznanwilda.zhp.pl; www.wilda.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 13 1090 1359 0000 0000 3501 8492
 Komendant: phm. Łukasz DORNA

Hufiec ZHP Poznań-Rejon im. Szarych Szeregów

 ul. Łukaszewicza 15 60-726 Poznań
 506-118-079
@   poznanrejon@zhp.pl; rejon@zhp.wlkp.pl
  www.rejon.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 79 1090 1359 0000 0000 3501 9341
 Komendant: phm. Przemysław GŁADYSIAK

Hufiec ZHP Rawicz im. Saperów Wojska Polskiego

 ul. Przyjemskiego 35 63-900 Rawicz
 501-652-993
@   rawicz@zhp.pl; rawicz@zhp.wlkp.pl
  www.rawicz.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Rawicz 24 1090 1287 0000 0000 2800 7039
 Komendant: phm. Krzysztof ZIĘTEK

Hufiec ZHP Szamotuły im. Armii „Poznań”

 ul. Dworcowa 43 64-500 Szamotuły
  61 292-18-96
@   szamotuly@zhp.pl; szamotuly@zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 1 O/Szamotuły 56 1090 1391 0000 0000 3900 0591
  Komendant: phm. Rajmund GRĄŻKA

Hufiec ZHP Śmigiel im. dr. Franciszka Witaszka

 ul. Lipowa 26 64-030 Śmigiel
@  smigiel@zhp.pl;. smigiel@zhp.wlkp.pl
 Bank Spółdzielczy w Śmiglu 93 8667 0003 0000 0374 2000 0010
 Komendant: hm. Magdalena DRÓTKOWSKA

Hufiec ZHP Śrem im. „Mazurka Dąbrowskiego”

  ul. Poznańska 17 63-100 Śrem
 61 283-77-41
@  srem@zhp.pl; srem@zhp.wlkp.pl
  www.srem.zhp.wlkp.pl
 PKO Bank Polski S.A. 76 1020 4160 0000 2202 0056 8154
 Komendantka: hm. Elżbieta MALICKA

Hufiec ZHP Środa Wielkopolska im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego

  ul. Lipowa 28 63-000 Środa Wlkp.
  515-185-132
@   sroda@zhp.pl; sroda@zhp.wlkp.pl
  www.sroda.zhp.wlkp.pl
 PKO Bank Polski S.A. O/Środa Wlkp. 74 1020 4160 0000 2402 0057 5852
 Komendant: hm. Monika Pawlicka-Mądry

Hufiec ZHP Trzcianka im. ppor. Emilii Gierczak

  ul. Broniewskiego 7 64-980 Trzcianka
  67 216-21-70
@   trzcianka@zhp.pl; trzcianka@zhp.wlkp.pl
  www.trzcianka.zhp.wlkp.pl
  BS Czarnków
13 8951 0009 5500 5744 2000 0010 (Hufiec)
55 8951 0009 5500 5744 2000 0030 (Piecnik)
34 8951 0009 5500 5744 2000 0020 (HOW)
 Komendantka: pwd. Krzysztof Grela

Hufiec ZHP Trzemeszno

  ul. Kosmowskiego 5 62-240 Trzemeszno
  52 315-41-55
@   trzemeszno@zhp.pl; trzemeszno@zhp.wlkp.pl
  www.trzemeszno.zhp.wlkp.pl
 Przemysłowy Bank Spółdzielczy Janikowo O/Trzemeszno 58 8185 0006 0300 1212 2000 0001
 Komendantka: hm. Stanisława SZYMAŃSKA

Hufiec ZHP Turek im. Mikołaja Kopernika

  ul. Kościuszki 13 62-700 Turek
  63 278-40-05
@   turek@zhp.pl; turek@zhp.wlkp.pl
  www.turek.zhp.wlkp.pl
 Bank Zachodni WBK S.A. 3 O/Poznań 53 1090 1359 0000 0001 1290 6929
  Komendantka: phm. Robert Chmielewski

Hufiec ZHP Wągrowiec im. hm. Franciszka Grajkowskiego

  ul. Opacka 22 62-100 Wągrowiec
  782-408-571
@   wagrowiec@zhp.pl; wagrowiec@zhp.wlkp.pl
  www.wagrowiec.zhp.wlkp.pl
  Spółdzielcza Grupa Bankowa 93 1610 1188 0002 7209 2000 0001
  Komendant: hm. Krzysztof Wojtaszek

Hufiec ZHP Września „WRZOS” im. Dzieci Wrzesińskich

  ul. Gnieźnieńska 32a 62-300 Września
  600-855-914
@  wrzesnia@zhp.pl; wrzesnia@zhp.wlkp.pl
  www.wrzesnia.zhp.pl; www.wrzesnia.zhp.wlkp.pl
  Komendantka: phm. Agnieszka Tobolska

Hufiec ZHP Wschowa im. Janusza Meissnera

  ul. Kościuszki 25 67-400 Wschowa
 65 540-71-26/ fax 65 540-71-27
@  wschowa@zhp.pl; wschowa@zhp.wlkp.pl
  www.wschowa.zhp.wlkp.pl
  Bank Spółdzielczy 49 8669 0001 2011 0011 1230 0001
  Komendantka: pwd. Hanna ROMANOWICZ

Hufiec ZHP Złotów im. Bojowników o Wolność i Polskość Ziemi Złotowskiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 19b 77-400 Złotów
 67 263-26-27
@  zlotow@zhp.pl; zlotow@zhp.wlkp.pl
  www.zlotow.zhp.wlkp.pl
 Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie 74 8944 0003 0000 1283 2000 0010
  Komendantka: hm. Maria RUMIŃSKA

PODSTAWOWE DOKUMENTY
Icon

Krajowy Rejestr Sądowy z 05.01.2017r 34.90 KB 1001 downloads

...
Icon

Statut ZHP (potwierdzony przez Sąd) 13.77 MB 823 downloads

...
Icon

Numer identyfikacyjny REGON 894.81 KB 451 downloads

...
Icon

Numer identyfikacji podatkowej NIP 87.22 KB 442 downloads

...
  SPRAWOZDANIA ARCHIWUM (merytoryczne OPP, finansowe, wydatkowania 1%)
  Icon

  SPRAWOZDANIA ROK 2012 1.81 MB 244 downloads

  ...
  Icon

  SPRAWOZDANIA ROK 2011 1.27 MB 224 downloads

  ...
  Icon

  SPRAWOZDANIA ROK 2010 1.51 MB 217 downloads

  ...
  Icon

  SPRAWOZDANIA ROK 2009 4.66 MB 259 downloads

  ...
  Icon

  SPRAWOZDANIA ROK 2008 14.07 MB 237 downloads

  ...
   SPRAWOZDANIA ZA POPRZEDNI ROK

     

     

    Pozostałe dokumenty znajdują się w dziale „DOKUMENTY”.
    Nasz profil na portalu BIP.GOV.PL LINK